Kolarska Stolica Zagłębia Miedziowego

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam Wszystkich na tegoroczne imprezy kolarskie w gminie Grębocice!

Roman Jabłoński

Wójt Gminy Grębocice


Kolarstwo i rekreacja rowerowa jest dzie­dziną, na której w gminie Grę­bocice nie szczędzimy energii, dostrzegając jej wszechstronne walory. Zwłaszcza korzy­ści i satysfakcję, jaką przynosi nie tylko młodzieży, ale wszystkim nie zależnie od wieku i płci. Podejmowane od kilkunastu lat starania i działania sprawiły, że sporty rowerowe stają się tra­dycją i jedną z marek naszej gminy w subregionie Zagłębia Miedziowego, a także poza nim.  Przy okazji wyścigów rowerowych zachęcamy do odkrywania piękna gminy Grębocice.

Promując kolarstwo, zachęcamy również do rekreacyjnych i turystycznych wędrówek po naszych okolicach. Amatorzy wypraw ro­werowych mają do wyboru oznakowane tra­sy, przemierzające najciekawsze krajobra­zowo zakątki Wzgórz Dalkowskich i Prado­liny Głogowskiej. Nie omijają one też zabyt­ków i osobliwości przyrody. Jedno i drugie spotykamy na szlakach w gminie Grębocice. Możemy wybrać oznakowany Szlak zielony dookoła gminy Grębocice bądź wycieczkę tematyczną Szlakiem zabytkowych kościo­łów w gminie Grębocice. Pozwoli nam ona odkryć i podziwiać piękno dawnej architek­tury i sztuki sakralnej.

Z kolarskim pozdrowieniem

czytaj więcej …

Gmina Grębocice położona jest w północnej części woj. dolnośląskiego. Obejmuje obszar 122 km2. Graniczy od północy z gminami Głogów i Pęcław, od wschodu z gminą Rudna, od południowego zachodu z gminą Polkowice oraz od zachodu z gminą Jerzmanowa. Obszar gminy pod względem ukształtowania terenu dzieli się (wg Kondrackiego) na część płaską, nizinną tj. mezoregion Pradoliny Głogowskiej oraz część pagórkowatą (wzgórza) tj. mezoregion Wzgórza Dalkowskie. Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości w tym 17 sołectw: Bucze, Duża Wólka, Grębocice, Grodowiec, Grodziszcze, Krzydłowice, Kwielice, Obiszów, Ogorzelec, Proszyce, Retków, Rzeczyca, Stara Rzeka, Szymocin, Trzęsów, Wilczyn, Żabice i 3 osady: Czerńczyce, Świnino i Proszówek oraz przysiółek Bieńków. Gmina ma charakter rolniczy, przeważają grunty orne oraz łąki i pastwiska (użytki rolne stanowią około 73% jej powierzchni). Naturalna szata roślinna terenu uległa znacznym przekształceniom. Nieznaczną powierzchnię zajmują lasy. Ochronie prawnej podlega założony w 1972 roku Rezerwat “Uroczysko Obiszów” obejmujący ponad 6 hektarowy fragment lasu w obrębie Wzgórz Dalkowskich (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 72 z dnia 23.06.1972 Roku). Rezerwat znajduje się w 149 oddziale Leśnictwa Duża Wólka, Nadleśnictwo Głogów. Na obszarze gminy znajduje się kilkanaście parków w tym duże parki z cennym drzewostanem w Rzeczycy, Trzęsowie, Grodziszczu i Krzydłowicach. Południowo-zachodnia część gminy leży na obrzeżu obszaru górniczego kopalń “Rudna” i “Sieroszowice”. Większość terenu (z wyjątkiem części północno-wschodniej) położona jest na złożu rud miedzi, udokumentowanym w kategorii C-1.

Niemal wszystko to, co charakterystyczne dla pejzażu północnej części Dolnego Śląska, spotyka się na terenie Gminy Grębocice, położonej na południowy wschód do Głogowa. To krajobraz nadodrzański – tu dolina Odry rozszerza się półkolem, tworząc

Równinę Grębocicką. Z trzech stron okalają ją wieńcem morenowe Wzgórza Dalkowskie – to drugi tutejszy krajobraz. Wśród szachownicy pól na równinie i w obniżeniach pośród wzgórz rozsiadły się wsie, z górującymi nad nimi wieżami kościołów. To krajobraz osadniczy, tworzony od wielu pokoleń ręką człowieka. Każdy

z tych krajobrazów zawiera w sobie elementy, które stanowią o cechach właściwych dla Gminy Grębocice. Równina i łagodne skłony wzniesień zajęte są głównie przez uprawy, świadcząc o tradycyjnie rolniczym charakterze tych okolic. Na otaczających wzgórzach przed ponad tysiącem lat budowali swoje obronne grody słowiańscy Dziadoszanie. W bliższych nam czasach leśne rewiry stanowiły głównie rezerwuar drewna. Już dawniej wzgórza były także celem wędrówek, a obecnie są ulubionymi miejscami na rowerowe eskapady. Służą temu liczne oznakowane szlaki rowerowe. Dzięki nim odkrywamy piękno i osobliwości gminy: rozległe widoki, drzewa – pomniki przyrody i leśne uroczyska. W Gminie Grębocice krajobraz naturalny zespala się w uderzający sposób z pejzażem kulturowym. Odnajdujemy w nim liczne zabytki, począwszy od pozostałości grodzisk plemiennych. Jest tu kilka kościołów, cennych, jako zespoły dawnej architektury i sztuki sakralnej. Wśród nich wyróżnia się rangą, malowniczością położenia i jako zespół sztuki barokowej, kościół w Grodowcu – Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei. Jedną z osobliwości jest nagromadzenie przy świątyniach i w ich wnętrzach kamiennych nagrobków, świadectw dawnej kultury szlacheckiej. Zachowały się także niektóre zabytki dworskie, siedziby i budowle folwarczne, w otoczeniu starodrzewu. Współczesność Gminy Grębocice to obraz dokonanych i dziejących się zmian we wszystkich dziedzinach. Gmina przebyła drogę od szarej stabilizacji sprzed ponad dwóch dekad, do pozycji jednej z najprężniej rozwijających się na Dolnym Śląsku. Zrównoważony rozwój wyraża się m.in. w wysokiej jakości opieki zdrowotnej i socjalnej, szkolnictwa i kultury oraz w dbałości o zabytki. Dla kiedyś typowo rolniczej gminy, współcześnie ważnym czynnikiem ekonomicznym jest przemysł miedziowy.